١۴٠متر/٣خواب/ساله١٣٨٧/طبقه ١/بدون آسانسور/بدون پارکینگ/بدون انباری