متراژ۱0۶/خواب2/طبقه5/ساله14/اسانسور/بدون پارکینگ/،انباری،بالکن