متراژ103/خواب2/طبقه12/ساله2/اسانسورحمل،اسانسورنفربر،انباری،بالکن،پارکینگ