متراژ111/خواب2/طبقه6/ساله11/اسانسور،انباری،بدون بالکن،پارکینگ