متراژ111/خواب2/طبقه8/ساله18/اسانسور،انباری،بالکن،پارکینگ