متراژ112/خواب2/طبقه5/ساله16/اسانسور*انباری*بالکن*پارکینگ