متراژ115/خواب2/طبقه19/ساله11/اسانسور/انباری/بالکن/پارکینگ