متراژ117/خواب3/طبقه5/ساله16/اسانسور،انباری،بالکن،پارکینگ