متراژ120/خواب3/طبقه5/ساله16/اسانسور/انباری/بالکن/پارکینگ