متراژ122/خواب2/طبقه12/ساله11/اسانسور،انباری،بدون بالکن،پارکینگ