متراژ122/خواب3/طبقه12/ساله18/اسانسور،انباری،بالکن،پارکینگ