متراژ122/خواب3/طبقه5/ساله13/اسانسور/انباری/بدون بالکن/پارکینگ