متراژ124/خواب3/طبقه5/ساله9/اسانسور،انباری،بدون بالکن،بدون پارکینگ