متراژ125/خواب2/طبقه2/ساله37/بدون اسانسور،انباری،بدون بالکن،پارکینگ