متراژ125/خواب2/طبقه2/ساله37/بدون اسانسور/انباری/بدون بالکن/پارکینگ
× پشتیبانی