متراژ125/خواب2/طبقه6/ساله2/اسانسور/انباری/بالکن/پارکینگ