متراژ125/خواب3/طبقه10/ساله18/اسانسور/انباری/بالکن/پارکینگ