متراژ125/خواب3/طبقه4/15ساله/بدون آسانسور/پارکینگ/انباری/بالکن