متراژ130/خواب2/طبقه8/ساله3/اسانسور*انباری*بالکن*پارکینگ