متراژ131/خواب2/طبقه10/ساله2/اسانسور حمل*اسانسور نفر*انباری*پارکینگ