متراژ146/خواب3/طبقه14/ساله13/اسانسور/انباری/بالکن/پارکینگ