متراژ200/خواب3/طبقه7/ساله19/اسانسور/انباری/بالکن/پارکینگ