متراژ58/خواب1/طبقه4/ساله42/بدون اسانسور/انباری/بدون بالکن/بدون پارکینگ
× پشتیبانی