متراژ60/خواب2/طبقه5/ساله7/اسانسور/بدون انباری/بدون بالکن/پارکینگ
× پشتیبانی