متراژ65/خواب2/طبقه4/ساله18/بدون آسانسور/انباری،بالکن،پارکینگ