متراژ66/خواب1/طبقه10/ساله13/اسانسور،بدون انباری،بدون بالکن،پارکینگ