متراژ75/خواب2/طبقه4/۲۰ساله/متری۹۵م/پارکینگ.انباری/اسمان