متراژ76/خواب2/طبقه4/ساله23/بدون اسانسور،انباری،بدون بالکن،بدون پارکینگ