متراژ78/خواب2/طبقه5/ساله15/اسانسور،انباری،بدون بالکن،بدون پارکینگ