متراژ85/خواب2/طبقه4/ساله26/بدون اسانسور،انباری،بالکن،بدون پارکینگ