متراژ87/خواب2/طبقه4/ساله18/بدون اسانسور/انباری/بدون بالکن/پارکینگ
× پشتیبانی