متراژ90/خواب2/طبقه5/ساله16/اسانسور*انباری*واقع در مجتمع*پارکینگ