متراژ96/خواب2/طبقه10/ساله16/اسانسور،انباری،بالکن،پارکینگ