مغازه ۳۰ متر/ارتفاع۴متر/طول بر ۴متر/متری ۱۰۰ میلیون /۷ سال/آب/برق/گاز