۱۱۰ متری / ۲ خوابه/ ۱۹ ساله/ متری ۵۴ م/ ط ۱/انباری