۱۴۵متری/۲خواب/۳ط/۳۵ساله/متری۵۰م/بدون اساتسور،انباری،پارکینگ
× پشتیبانی