۴۰متر/۱خواب/۲۵سال ساخت/متری ۶۲.۵۰۰م/ط دوم/بدون آسانسور/بدون پارکینگ