۵۲متری/ساخت۱۳۸۶/قیمت متری۲۳۰.۷۶۹م/طبقه۴/آسانسوردارد