۸۴ متری/۲ خواب/ ۲۱ ساله/ طبقه ۲/ متری ۳۸٬۶۹۰٬۰۰۰ م/ انباری/