159متری/ساخت 1370/ 3خوابه/متری 119496000/ پارکینگ دارد/طبقه 3