۵۳ متری/ ۱ خواب/18 ساله/ متری 19,811,000 م/ طبقه ۲/  انباری