متراژ107/خواب2/طبقه15/ساله21/اسانسور،انباری،بالکن،پارکینگ