متراژ119/خواب2/طبقه4/ساله20/بدون اسانسور/بدون انباری/بالکن/پارکینگ