متراژ120/خواب3/طبقه4/ساله16/بدون اسانسور،انباری، بدون بالکن،پارکینگ