متراژ122/خواب2/طبقه6/ساله17/اسانسور/انباری/بالکن/پارکینگ