متراژ136/خواب3/طبقه13/ساله10/اسانسور،انباری،بالکن،پارکینگ