متراژ138/خواب3/طبقه12/ساله2/اسانسور حمل، اسانسورنفربر،انباری،بالکن،پارکینگ