متراژ173/خواب3/طبقه7/ساله17/اسانسور*انباری*بالکن*پارکینگ