متراژ53/خواب1/طبقه5/ساله6/اسانسور/انباری/بدون بالکن/پارکینگ