متراژ78/خواب2/طبقه11/ساله15/اسانسور*انباری*پارکینگ